پک شماره ۲

پک شماره ۲
محتوی ۶ عدد رژ مینی رژ الیزا با شماره های ۱۰-۱۲-۱۳-۱۶-۱۷-۱۹