پک شماره ۱

پک شماره ۱
محتوی ۶ عدد رژ مینی رژ الیزا با شماره های ۱۱-۱۲-۱۴-۱۸-۲۱-۲۲